Exercici drets ARCO+

La Fundació Vedruna Catalunya Educació és responsable de les dades que tractem directament i des de les escoles.

Per a l'efectiva protecció de les dades de caràcter personal, la normativa atorga als titulars de les dades una sèrie de drets que els permeten exercir el control sobre les seves dades, sobre la seva informació personal, i que el responsable del tractament, la Fundació Vedruna Catalunya Educació té l'obligació d’atendre.

Aquests drets són: (clica en cadascún d'ells per saber-ne més i/o omplir un formulari)

Exercici al dret d'accés

L’interessat té dret a saber si el responsable del tractament tracta dades personals seves i, si és així, té dret a saber amb precisió quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la que es tracten o el dret a obtenir-ne còpia o a saber el termini previst de conservació.

  DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

  Responsable del Tractament: FUNDACIÓ VEDRUNA CATALUNYA EDUCACIÓ
  Adreça: Carrer Bisbe Torras i Bages, 7, 08500 Vic (Barcelona)
  Telèfon: +34 933027979
  Delegat de Protecció de Dades: delegatprotecciodades@vedruna.cat

  DADES DEL SOL·LICITANT
  DADES DEL REPRESENTANT LEGAL


  SOL·LICITA

  1. - Que se li faciliti gratuïtament l'accés als documents que a continuació es relacionen, sense dilacions indegudes i en un termini màxim d'un mes a comptar de la recepció d'aquesta sol·licitud.


  2.- Que si la sol·licitud del dret d'accés fos estimada, es remeti per correu la informació a l'adreça a dalt indicada, en el termini d’un mes a comptar de la recepció d'aquesta sol licitud.

  3.- Que aquesta informació comprengui de manera llegible i intel·ligible, sense utilitzar claus o codis que requereixin l'ús de dispositius mecànics específics, les meves dades personals de base, i els resultants de qualsevol elaboració, procés o tractament, així com l'origen de les dades, els cessionaris i l'especificació dels concrets usos i finalitats per als quals es van emmagatzemar.

  Exercici al dret de rectificació

  L’interessat té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que es completin les seves dades personals incompletes.

   DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

   Responsable del Tractament: FUNDACIÓ VEDRUNA CATALUNYA EDUCACIÓ
   Adreça: Carrer Bisbe Torras i Bages, 7, 08500 Vic (Barcelona)
   Telèfon: +34 933027979
   Delegat de Protecció de Dades: delegatprotecciodades@vedruna.cat

   DADES DEL SOL·LICITANT
   DADES DEL REPRESENTANT LEGAL


   SOL·LICITA

   1. Que es procedeixi gratuïtament a l'efectiva correcció, en el termini d’un mes des de la recepció d'aquesta sol·licitud, de les dades inexactes relatives a la meva persona.

   2. Les dades que cal rectificar s'enumeren en el full annex, fent referència als documents que s'acompanyen a aquesta sol·licitud i que acrediten, en cas de ser necessari, la veracitat de les noves dades.

   3. Que em comuniquin de manera escrita, a l'adreça a dalt indicada, la rectificació de les dades una vegada realitzada.

   4. Que en el cas que el responsable del tractament consideri que la rectificació no procedeix, ho comuniqui igualment, de manera motivada i dins del termini d’un mes.

   Exercici al dret de supressió o dret a l'oblit

   Els interessats tenen dret a obtenir la supressió de les dades («dret a l’oblit») quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides i en van justificar el tractament i sempre que no entri en contradicció amb la legislació

    DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

    Responsable del Tractament: FUNDACIÓ VEDRUNA CATALUNYA EDUCACIÓ
    Adreça: Carrer Bisbe Torras i Bages, 7, 08500 Vic (Barcelona)
    Telèfon: +34 933027979
    Delegat de Protecció de Dades: delegatprotecciodades@vedruna.cat

    DADES DEL SOL·LICITANT
    DADES DEL REPRESENTANT LEGAL


    SOL·LICITA

    1. Que en el termini d’un mes des de la recepció d'aquesta sol·licitud es procedeixi a l'efectiva supressió de qualsevol dada relativa a la meva persona que vostè tracti, en els termes previstos al RGPD i m'ho comuniquin de manera escrita a l'adreça a dalt indicada.

    2. Que, en el cas que el responsable del tractament consideri que aquesta supressió no procedeixi, ho comuniqui igualment, de manera motivada i dins del termini d’un mes.

    Exercici al dret de limitació

    La limitació de tractament suposa que, a petició de la persona interessada, no s’aplicaran a les seves dades personals les operacions de tractament que en cada cas correspondrien i només es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades.

     DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

     Responsable del Tractament: FUNDACIÓ VEDRUNA CATALUNYA EDUCACIÓ
     Adreça: Carrer Bisbe Torras i Bages, 7, 08500 Vic (Barcelona)
     Telèfon: +34 933027979
     Delegat de Protecció de Dades: delegatprotecciodades@vedruna.cat

     DADES DEL SOL·LICITANT
     DADES DEL REPRESENTANT LEGAL


     SOL·LICITA

     1. Expliqueu el supòsit pel qual sol·liciteu la limitació

     2. En el seu cas, a la fi d’acreditar el compliment de la condició de l’article 18 del RGPD aporto la documentació justificativa següent (opcional):

     Exercici al dret de portabilitat

     En els casos previstos a la normativa es reconeix el dret a obtenir les dades personals pròpies en un format estructurat d'ús comú llegible per màquina, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament si així ho decideix la persona interessada.

      DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

      Responsable del Tractament: FUNDACIÓ VEDRUNA CATALUNYA EDUCACIÓ
      Adreça: Carrer Bisbe Torras i Bages, 7, 08500 Vic (Barcelona)
      Telèfon: +34 933027979
      Delegat de Protecció de Dades: delegatprotecciodades@vedruna.cat

      DADES DEL SOL·LICITANT
      DADES DEL REPRESENTANT LEGAL


      DADES DEL NOU RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
      En el termini d’un mes des de la recepció d’aquesta sol·licitud, s’ha de fer efectiva aquesta portabilitat, per la qual cosa sol·licito que em feu entrega de les meves dades en format estructurat o bé, si procedeix, em comuniqueu una vegada realitzada la comunicació al nou Responsable, o altrament m’indiqueu el motiu pel qual la persona o entitat responsable considera que no és procedent.

       

      Exercici al dret d'oposició

      L’interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals per part del responsable del tractament, excepte per motius legítims o l’exercici o defensa davant de reclamacions.

       DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

       Responsable del Tractament: FUNDACIÓ VEDRUNA CATALUNYA EDUCACIÓ
       Adreça: Carrer Bisbe Torras i Bages, 7, 08500 Vic (Barcelona)
       Telèfon: +34 933027979
       Delegat de Protecció de Dades: delegatprotecciodades@vedruna.cat

       DADES DEL SOL·LICITANT
       DADES DEL REPRESENTANT LEGAL


       SOL·LICITA

       1. La persona sol·licitant ha d’enumerar o exposar els motius fonamentats i legítims, amb relació a una concreta situació, pels quals s’oposa al tractament de les seves dades personals.

       2. A fi d’acreditar els motius fonamentats i legítims per oposar-me al tractament aporto la documentació justificativa següent:

       Conveni amb: