Fundació

La Fundació

Més de 190 anys de història amb presència a tot el país

Vedruna Catalunya Educació és una fundació que ha estat promoguda per la Congregació de Germanes Carmelites de la Caritat Vedruna. Es va constituir l’any 2016 en el marc del Manso Escorial de Vic, lloc on va viure Joaquima de Vedruna, fundadora de la Congregació i inspiradora del nostre estil educatiu.

Història

L’escola Vedruna, iniciada per Joaquima el 26 de febrer de 1826 a Vic, ha arrelat amb força en l’estructura educativa del país. Avui, està integrada per 37 escoles amb una llarga història que configuren la xarxa educativa d’iniciativa social més gran de Catalunya.

Carta fundacional

És el document de referència de la Fundació Vedruna Catalunya Educació i en el qual s’explicita la voluntat educativa de formar persones a partir d’una visió cristiana de la vida i del món. En la Carta, s’adquireix el compromís d’educar a partir del Projecte Educatiu Vedruna, aplicant el carisma i el tarannà de Joaquima de Vedruna.

Estatuts

Estableixen les finalitats i la forma de govern de la Fundació Vedruna Catalunya Educació i de les escoles que en formen part.

Patronat

És l’òrgan de govern, administració i representació de la Fundació. Correspon al patronat complir les finalitats fundacionals i té la responsabilitat d’establir criteris generals d’actuació. El Patronat està compost per 11 membres amb un origen geogràfic divers i són persones relacionades en l'àmbit educatiu, social i econòmic del país.

Montserrat Espinalt

Presidenta

Montserrat Espinalt

Antoni Serrat

Vicepresident

Antoni Serrat

Maria Busquets

Secretària

Maria Busquets

Rosa Estruch

Vocal

Rosa Estruch

Albert Romaguera

Vocal

Albert Romaguera

Jordi Espona

Vocal

Jordi Espona

Immaculada Bonada

Vocal

Immaculada Bonada

Maria Alba Amado

Vocal

Maria Alba Amado

Mar Callau

Vocal

Mar Callau

Narcís Vives

Vocal

Narcís Vives

Salvador Vaquer

Vocal

Salvador Vaquer

Equip de Gestió

És l’òrgan, nomenat pel Patronat, responsable de la gestió ordinària de la Fundació i coordina els centres educatius que en formen part. L’Equip de Gestió està format per 5 membres: el Coordinador i els responsables de l’Àrea de Pastoral, de l’Àrea Pedagògica i d’Innovació, de l’Àrea de Recursos Humans i de l’Àrea Econòmica, Administrativa i Jurídica.

Josep Closa

Coordinador Equip de Gestió

Josep Closa

Alba Company

Responsable Àrea de Pastoral

Alba Company

Manel Salas

Responsable Àrea Pedagògica i Innovació

Manel Salas

Rosa Rifà

Responsable Àrea de Recursos Humans, Qualitat i Comunicació

Rosa Rifà

Òscar Pajuelo

Responsable Àrea Econòmica-Administrativa-Jurídica

Òscar Pajuelo

Conveni amb: